Summary:

The subject of this study is the genesis of law enforcement technology as a type of legal technology or a subtype of law enforcement technology (or technology of making individual acts). Law enforcement technology may exist as a separate entity having specific indications and elements segregating it to a special legal technology system.

References:

1. Alekseyev S.S. Gosudarstvo i pravo: Nachalnyj kurs [State and law: Introductory course]. М., 1996.
2. Alekseyev S.S. Obshchaja teorija prava [General Theory of Law]. In 2 vol. М., 1982.
3. Bakhvalov S.V. Zakonodatelnaja tekhnologija [Legal technology (some problems of theory and methodology). Synopsis of a LLD thesis]. Nizhny Novgorod, 2O06.
4. Cherdantsev A.F. Logiko-jazykovye fenomeny v prave, juridicheskoj nauke i praktike [Logico-longuistic phenomena in law, juridical science and practice]. Ekaterinburg, 1993.
5. Cherdantsev A.F. Teorija gosudarstva i prava [Theory of state and law]. М., 1999.
6. The Decree of Plenum of RF Supreme Court “On judicial judgment» of April 29, 1996 No 1 «On judicial judgment”//Bulletin of Supreme Court of RF. 1996. № 7.
7. Dyuryagin I.Ya. Primenenie norm sovetskogo prava [Application of Soviet legal norms]. Sverdlovsk, 1973.
8. Ershov V.V. Teoreticheskie i prakticheskie problemy pravoponimanija, pravotvorchestva i pravoprimenenija [Theoretical and practical problems of legal consciousness, lawmaking and law enforcement]//Teoreticheskie i prakticheskie problemy pravoponimanija [Theoretical and practical problems of legal consciousness: collection of articles]. М., 2009.
9. Gerasimova N.P. Ustanovlenie fakticheskikh obstojatelstv dela v pravoprimenitelnoj dejatelnosti [Findings in law enforcement activity (on the basis of internal affairs bodies materials)]. Synopsis of a LLD thesis. М., 2000.
10. Kartashov V.N. Juridicheskaja tekhnika, taktika, strategija I tekhnologija (k voprosu o sootnoshenii) [Legal technique, tactics, strategy and technology: (on the issue of their correlation)]//Problemy juridicheskoj tekhniki [Problems of legal technique: Collection of articles]/Ed. by V.M. Baranov. Nizhny Novgorod, 2000.
11. Kashanina T.V. Juridicheskaya tekhnika [Legal Technique]. М., 2007.
12. Kategov A.S. Mekhanizm primenenia prava i pravovaja sistema sovremennoj Rossii [Mechanism of law enforcement and legal system of modern Russia (theoretical and methodological analysis)]. Dr. Jurid. Sci. Thesis. SPb., 2002.
13. Khodukin D.V. Formy pravovykh predpisanij [Forms of legal instructions (theory-methodological aspect)]. LLD Thesis. SPb., 2001. P 116.
14. Kozhenevsky V.B. Primenenie norm prava kak osobaja forma ikh realizatsii v pravovom gosudarstve [Application of norms of law as a special form of their realisation in a legal state]//Problemy pravoprimenenija v sovremennoj Rossii [Problems of law application in modern Russia: Collection of articles]. Omsk, 2007.
15. Kudryavtsev V.N. Obshchaja teorija kvalifikatsii prestuplenij [General theory of classification of crimes]. М., 1999.
16. Lazarev V.V. Primenenie sovetskogo prava [Application of the Soviet law]. Kazan, 1972.
17. Lazarev V.V., Lipen R.V. Teorija gosudarstva i prava [Theory of state and law]. М., 1999.
18. Lupinskaya P.A. Reshenija v ugolovnom sudoproizvodstve [Decisions in criminal proceedings]. М., 2010.
19. Nedbaylo P.E. Primenenie sovetskikh pravovykh norm [Application of Soviet rules of law]. М., 1968.
20. Pyanov N.A. Istina v pravoprimenitelnoj dejatelnosti [Verity in law-enforcement activity: Synopsis of a LLD thesis]. М., 1987.
21. Romashov R.A. Juridicheskaja tekhnika i juridicheskaja tekhnologija [Legal technique and legal technology: some problems of theoretical modeling and practical implementation]//Legal Technique: Issues of Theory and Practice: Proceedings of the Interuniversity Scientific and Technical Conference. St. Petersburg, July 17, 2005. SPb., 2005.
22. Tuzov N.A. Motivirovanie i prejudiktsija juridicheskikh aktov [Motivation and prejudgement of judicial acts]. М. 2006.
23. Vlasenko N.A. Logicheskie osnovania juridicheskoj kvalifikatsii [Logical basis of legal qualification]. LLD Thesis. М., 2011. P. 60-63.
24. Vlasenko N.A. Zakonodatelnaja tekhnologija [Legislative technology (Theory. Experience. Rules). Teaching guide]. Irkutsk, 2001.
25. Voplenko N.N. Realizatsija prava [Enforcement of law: Teaching guide]. Volgograd, 2001.
26. Voplenko N.N. Sotsialisticheskaja zakonnost i primenenie prava [Socialist law and enforcement of law]. Saratov, 1983.